Mind Map
ก้าวข้ามหลักแสน แล่นฉิวสู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 หจก. บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ตัวแทนในการฝึกอบรม Mind Map อย่างถูกกฎเกณฑ์และกฎหมาย ได้ประกาศชื่อ จ่าเอก วรชัย เสนสอาด เจ้าหน้าที่สื่อสาร 6 ส่วนบริหารจัดการประมงทะเล ให้เป็นผู้โชคดีที่ได้เข้ารับการอรมหลักสูตร Mind Map Workshop เป็นคนที่ 100,000 และได้ร่วมกับสำนักพิมพ์ขวัญข้าว'๙๔ มอบหนังสือชุดส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ให้แก่จ่าเอก วรชัย ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1,273 จัดโดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมคนที่ 99,999 คือคุณเนตรดาว วิเศษโส นักวิชาการประมง สพช. และคนที่ 100,001 คือคุณนริสา หนูสอน เจ้าหน้าที่ประมง สพช. ประจวบคีรีขันธ์ ก็ได้รับมอบชุดหนังสือด้วยเช่นกัน

บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ได้เริ่มจัด Mind Mapping Workshop อย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการของโทนี บูซาน (Tony Buzan) ผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2540 โดยมีนายธัญญา ผลอนันต์ และนางขวัญฤดี ผลอนันต์ เป็นวิทยากรผู้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้อบรมการเขียน Mind Map ในประเทศไทยจากบูซานเซ็นเตอร์ (Buzan Centre) ประเทศอังกฤษ
นายธัญญาแถลงว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา Mind Map ก้าวขึ้นมาเป็นหลักสูตรยอดนิยมที่มีสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการจัดรวมกันแล้วปีละกว่า 200 รุ่นติดต่อกัน นับเป็นประวัติการณ์ในวงการฝึกอบรมสัมมนา ทั้งจำนวนรุ่นและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งกลางปี พ.ศ. 2551 นี้จะมีการประกวด Mind Map และจัดมหกรรม Mind Map ขึ้นในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเขียน Mind Map อย่างถูกวิธี รวมถึงเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการนำ Mind Map มาประยุกใช้ในชีวิต
คุณผู้อ่านคนใดสนใจจะชมบรรยากาศการอบรมสามารถเข้าไปดูได้ที่ หรือ และติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร Mind Map ได้ที่ www.mindmap.in.th หรือคอลัมน์ Training Course Update พร้อมคูปองส่วนลดในนิตยสาร Go Training