Mind Map of the Month : June 2008

เรียนง่ายๆ ในแบบสไตล์ครูจงรัก
ด้วยการนำ Mind Map มาประยุกต์ใช้ในการสอน

ครูจงรัก เทศนา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี จากการเข้าอบรมของศึกษานิเทศก์ที่ จ. อุทัยธานี จึงทำให้ได้รู้จักกับ Mind Map หลังจากนั้นจึงเกิดความสนใจและหลงใหลมนต์เสน่ห์ของ Mind Map เธอจึงศึกษาค้นคว้าหาตำรามาอ่าน โดยเริ่มจากแบบฝึกหัดคิดพิชิต Mind Map, ใช้หัวคิด, เรียนเก่งเรื่องกล้วยๆ และ Mind Map กับการศึกษาและการบริหารความรู้ ของ อ.ธัญญา และอ. ขวัญฤดี ผลอนันต์ แล้วนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดของนักเรียน โดยได้นำมาทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่งของจังหวัดอุทัยธานีในการฝึกทักษะการคิด นักเรียนใช้ Mind Map สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ที่นักเรียนเลือกจัดทำโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ทำให้นักเรียนจัดระบบความคิดได้ดีขึ้น พร้อมยังทำให้มองเห็นภาพได้ครอบคลุมมากขึ้น สนใจชม Mind Map เพิ่มเติมได้ที่ http://www.krujongrak.com/index1.html